INFORMACIÓ SOBRE L’ ENTRADA EN FUNCIONS DE L’ ACTUAL JUNTA DIRECTIVA

Després de l’anunci de la dimissió de l’actual president del Club, el dia 22 de juny es va reunir amb urgència la Junta Directiva, amb caràcter d’ universal. Es vaN analitzar els estatuts del Club per garantir un ràpid procés de traspàs de les funcions directives que generi la mínima incidència en l’activitat del Club durant el període d’estiu caracteritzat per ser de molta activitat social i rellevància econòmica.

En relació a la substitució de l’actual junta directiva, es van estudiar dues alternatives.

1-. Aplicació de l’article 20 dels estatuts socials que possibilitaria la continuïtat de la resta de persones no cessants de l’actual junta.

Actualment la Junta Directiva del Club Tennis Manlleu la composen tres persones. Amb la dimissió d’un d´ells s’incompleix l’article 12.2 dels estatuts socials que estableix que “…La Junta Directiva està formada per un nombre mínim de 3 membres…”. Per tant s’ ha de cobrir una vacant per situar a la junta directiva en tres persones.

L’ article 20.2 dels estatuts socials, estableix que “..les vacants per cessament, -en aquest cas el cessament és per voluntat pròpia- les pot ocupar provisionalment un soci o sòcia de ple dret de l’ entitat..”.

Per altra banda, donat que la vacant és la de president, segons l’article 20.1 dels estatuts a aquest l’ha de substituir en el càrrec el vicepresident o persona de més edat dels que composen la junta.

A la junta, cap dels actuals membres va manifestar la seva voluntat d´ocupar el càrrec de president .

Davant de les dificultats per aplicar l’ article 20 dels estatuts es va acordar  iniciar el procés electoral.

2-. Convocatòria d’ eleccions

Calendari:
CONVOCATÒRIA ASSEMBLEA GENERAL DE SOCIS PER A CONVOCAR ELECCIONS

A principis de la propera setmana s’enviarà via mail convocatòria d’assemblea de a celebrar el dia 13 de juliol a les 21 hores (calen 15 dies mínim entre la convocatòria i la celebració de la junta)

ORDRE DEL DIA

– Convocatòria d’eleccions per a elegir els membres de la Junta Directiva
– Elecció per sorteig entre els assistents de les persones que han composar la Junta Electoral
– Establir el període en el que el cens electoral serà d’accés públic per als socis i sòcies de ple dret.
– Fixar el dia de reunió de l’ assemblea general on es procedirà a dur a terme les votacions.
– Ratificar als actuals membres de la Junta Directiva ”en funcions” per a executar les gestions necessàries per possibilitar la continuïtat de l’ activitat del Club fins, si s’escau, la pressa de possessió de la nova junta directiva.

COMPROMÍS DE L’ ACTUAL JUNTA DE DONAR CONTINUITAT A LA GESTIÓ ORDINÀRIA DEL CLUB

Considerant el període de l’any en el que ens trobem, on el Club està en plena activitat, amb gairebé 30 treballadors en plantilla, funcionament de la piscina, casal d’estiu, escoles de tennis i de pàdel, restaurant, activitats socials etc. la Junta assumeix el compromís (excepte si aquesta decisió fos anul·lada per una assemblea de socis convocada a l’efecte d´acord amb els estatuts socials) de treballar garantint la continuïtat de totes les activitats amb la màxima normalitat. És voluntat de la Junta garantir a treballadors, proveïdors i usuaris en general del Club la màxima normalitat operativa durant el període de transició.


TRANSPARÈNCIA

Per a que tots els socis i sòcies tinguin la màxima informació s’habilitarà un espai a la pàgina web amb el text dels estatuts de l’entitat i on s’ hi penjarà tota la informació vinculada al procés electoral.

Ramon Vallbona
President en funcions del Club Tennis Manlleu

MASIES DE RODA 23 DE JUNY DEL 2018